Dept. of Health Research Govt. of India
World Health Organization
menu-top
Publications
 
Back

Muliyil DE, Singh P, Jois SK, Otiv S, Suri V, Varma V, Abraham AM, Raut C, Gupta M, Singh MP, Viswanathan R, Naik S, Nag V, Benakappa A, Bavdekar A, Sapkal G, Singh K, Gupta N, Verma S, Santhanam S, Mishra S, Bhatnagar A, Prasad GRV,Kolekar J, Raj N, Sabarinathan R, Sachdeva RK, George S, Chaudhary S, Verghese VP, Jagtap V, Bharadwaj M, Murhekar M, "Sero-prevalence of rubella among pregnant women in India, 2017; Vaccine. 2018 Nov 15". 2018